พิธีปิด และมอบเกียรติบัตรโครงการ CBE #1

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non – Degree)

ประมวลภาพ พิธีปิด และมอบเกียรติบัตรโครงการ CBE #1 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree หลักสูตรการทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ Creativity in Business for Entrepreneurs : CBE วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. - 22.00 น. ณ โรงแรม Siam Oriental Hotel

ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ :

ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะองค์กรด้านธุรกิจที่ต้องมีการ ปรับตัวโดยนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ที่นำไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่นและสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด รสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่มีความสร้างสรรค์มากขึ้น

ทำไมมาเรียนหลักสูตรนี้กับเรา

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non – Degree)

ความตระหนักและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและพร้อมต่อการปรับตัวให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญในการดำเนินธุรกิจ ได้แนวคิดและเปิดโอกาส ให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้จริง

รายละเอียด/ใบสมัคร

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non – Degree) หลักสูตร “การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่” Creativity in Business for Entreneurs (CBE)

วิดิโอบรรยากาศการอบรม

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non – Degree) หลักสูตร “การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่” Creativity in Business for Entreneurs (CBE)

ภาพกิจกรรม

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non – Degree) หลักสูตร “การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่” Creativity in Business for Entreneurs (CBE)